Anonymous
Anonymous asked in Entertainment & MusicMusicLyrics · 1 decade ago

translate this fahrenheit song into english?

Fahrenheit & S.H.E. - Xin Wo lyrics

(Jiro Wang & Aaron Yan)

Gan shou bu yi xing rong

Jiu suan hui you yi dian tang tu ye yao shuo

Qing ban jing wo de xin wo

Ru guo bu xin fu zai li jia chu zou

Wo xin wo zuo ni de xin wo

Ye xu ping shuo xia tai guo

Shen zhi hui yong ji dao

Zhi zhuang de xia ni wo

(Calvin Chen and Wu Chun)

Qing kuai zhun bei xing li

Dui diao yong bu dao de shand xin jiu hui yi

Nao hai zhong xiang ben ri ji

Cong ci geng xin

Zhi yong bi ci zhuan shu tian mi

(Ella & Selina)

Bao zhen jiu diu diao

Yong jian ban jiu gou

Zui hou yong guan xin wen hou

Kun bang wo men de shou wan gong

(Hebe and Calvin)

Zhi yao zai ni shen bian

Wo jiu sheng diao si nian

Shi jian zhi yong lai juan lian

(shi jian zhi yong lai juan lian)

Wo yao zai ni shen bian

Jin qing lang fei xi yue

Ye xu yi dai jiu yong yuan

Instrumental….

(SHE)

Guan ta jin wo yin wo

Zhen yang dou bi bu guo bi ci de xin wo

Da bao yi xiang wen rou

Jin hou duo duo zhi jiao jiu xiang

3 Answers

Relevance
 • 1 decade ago
  Favorite Answer
 • 1 decade ago

  FAHRENHEIT:

  It's not easy to describe the feeling

  Even if it's a little sudden, I still want to ask you

  Please move into my heart

  If you are not happy then you leave home

  Let my heart be your new nest

  Maybe the square footage is not enough

  It may even be so crowded that it can only fit you and me

  Please get your luggage ready

  Throw away the useless sad, old memories

  The diary in the mind begins anew

  It only has our exclusive happiness

  S.H.E:

  Throwing away the pillow, I just need a shoulder

  Lastly, use caring to greet you

  Tight up our hands and we are done

  ALL:

  As long as I stay by your side, I can save from missing you

  Time is for attachment

  I want to stay by your side, to heartily waste the happiness

  Maybe this stay will be forever

  S.H.E:

  Who cares whether it's gold nest or silver nest

  It can't compare with our nest

  Pack a box of gentleness

  From now on, we'll listen to each other so we can be tolerant toward one another

  Let your heart be my new nest

  I don't need to use the heater

  I'm already warm enough to melt any cold indifference

 • 4 years ago

  In Turkish: Çaresizim mecbur bu veda Kokun üzerimde gidiyorum uzaklara Sýðýnýp anara bu hasrete dayanýrýz elbet Ümidimiz muradýna erecek sabret Sabret inci tanem bekle beni Döneceðim mutlaka sabret Aðlama ne olur vazgeçme bekle beni Döneceðim mutlaka sabret Výz gelir daðlar, denizler, yaban eller Sevmeye engel deðil mesafeler Geçici bu ayrýlýk bir rüya farzet Sonunda zafer bizim olacak sabret Sabret inci tanem bekle beni Döneceðim mutlaka sabret Aðlama ne olur vazgeçme bekle beni Döneceðim mutlaka sabret Sorry, won't be able to stumble on a loose on line translator

Still have questions? Get your answers by asking now.